คำแนะนำสำหรับ ผอ.เดินทาง บ.พระราชพาหนะ

                                                                    คํานํา 

 

                 เจตนารมณในการจัดทําคําแนะนํา สําหรับการปฏิบัติของผูอํานวยการเดินทาง บ.พระราชพาหนะ

ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางใหผูที่ไดรับคําสั่งการแตงตั้งเปนผูอํานวยการเดินทาง บ.พระราชพาหนะไดศึกษาและ

ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนยุทธการ ทอ.๙๙๙ (ชั้นความลับ ลับมาก) ตามผนวก ง  ผูบัญชาการเหตุการณ

และรายละเอียดตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ จะไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากมี

ปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติ ก็สามารถติดตอกับหนวยงานหรือตัวบุคคลผูรับผิดชอบโดยตรง ตามสายงานที่เกิด

ปญหาตามหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหไว (ตามหนา ๒) ซึ่งเนื้อหาของขอมูล และหมายเลขโทรศัพทจะมีการปรับปรุง

เมื่อเนื้อหาสวนใดลาสมัยถึงเวลาปรับปรุงใหทันสมัยตามสถานการณ หรือตัวบุคคลผูรับผิดชอบไดรับการปรับเปลี่ยน

ตําแหนง (วงรอบ เม.ย. และ ต.ค.)      

               หากทานใดพบเห็นขอบกพรอง ขอผิดพลาด หรือมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอแกไขประการใดของ

คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติผูอํานวยการเดินทาง บ.พระราชพาหนะฉบับนี้  เพื่อที่จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไป

ดวยความถูกตอง และมีความสมบรูณยิ่งขึ้น ขอความกรุณาติดตอ น.อ.เฉลา ทองแกว  รอง ผบ.ศบพ.  โทร. ๒-๘๔๐๘ :

๐๙๘-๘๓๔๖-๗๙๕ 

 

 

                                 ศูนยอํานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ

                                                 ๑๑ เม.ย.๖๐